Gebruiksvoorwaarden website

Versie: 15.03.2021

U wordt geacht aandachtig kennis te nemen van onderstaande gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd “Gebruiksvoorwaarden”). Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van deze website (hierna genoemd “vdmprofessionalshop.be website”) en van de informatie en beelden die erop terug te vinden zijn.

Deze vdmprofessionalshop.be website (exclusief de websites die er eventueel aan gekoppeld zijn), met inbegrip van de informatie en de beelden op de vdmprofessionalshop.be website, wordt ter beschikking gesteld en beheerd door Vandemoortele Europe NV (ondernemingsnummer 0721.494.116, RPR Gent- afdeling Gent, BTW-nummer BE0721.494.116, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg 816, 9000 Gent), een vennootschap die deel uitmaakt van de Vandemoortele Groep. De Vandemoortele Groep bestaat uit alle met Vandemoortele NV (ondernemingsnummer 0429.977.343, RPR Gent- afdeling Gent, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg 816, 9000 Gent) verbonden vennootschappen.

Wanneer de term “Vandemoortele” wordt gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, verwijst deze naar Vandemoortele Europe NV dan wel, indien van toepassing, naar andere verbonden vennootschappen van de Vandemoortele Groep.

Door het gebruik van de vdmprofessionalshop.be website  aanvaardt u alle Gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn uiteengezet, alsook alle wettelijke beperkingen die betrekking hebben op het gebruik van de vdmprofessionalshop.be website. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u elk gebruik van de vdmprofessionalshop.be website te beëindigen.

Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek aan de vdmprofessionalshop.be website te raadplegen.

Indien u contact wenst op te nemen met Vandemoortele, kan dit via het contactformulier op deze vdmprofessionalshop.be website.

1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Bij de Vandemoortele Groep, een Europese leider in de productie en commercialisatie van voedingsproducten, is de vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

In de Privacyverklaring, beschikbaar via de voettekst op deze vdmprofessionalshop.be website, vindt u meer informatie over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe lang deze worden bewaard, wat uw rechten als betrokkene zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij ook naar onze cookieverklaring .

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze vdmprofessionalshop.be website wordt u beschikbaar gesteld voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik.

Alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot  merkrechten en auteursrechten) die betrekking hebben op of gelinkt zijn aan de vdmprofessionalshop.be website behoren exclusief toe aan Vandemoortele, of aan een derde partij van wie Vandemoortele de expliciete toestemming heeft ontvangen.

De volledige inhoud van de vdmprofessionalshop.be website, met inbegrip van het design van de website, teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en alle andere elementen van de webpagina’s van deze vdmprofessionalshop.be website, alsook de selectie en de schikking ervan, zijn exclusief eigendom van Vandemoortele en vallen onder Vandemoortele copyright (“©”), of zijn op de vdmprofessionalshop.be website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Vandemoortele geeft toestemming om de webpagina's van de vdmprofessionalshop.be website voor weergave tijdelijk op te slaan op uw computer, tablet of smartphone.

U mag de inhoud van deze vdmprofessionalshop.be website (gegevens, teksten, beelden of andere elementen) voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruiken, op voorwaarde dat Vandemoortele steeds als bron wordt vermeld en op uitdrukkelijke wijze wordt aangegeven dat de auteursrechten (Copyright “©”) toebehoren aan Vandemoortele – alle rechten voorbehouden aan Vandemoortele.

Elk ander gebruik van de vdmprofessionalshop.be website, inclusief het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen en herpubliceren alsook het leggen van links naar de vdmprofessionalshop.be website voor persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, andere dan deze hierboven vermeld, is verboden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van Vandemoortele.

Het downloaden of op een andere wijze kopiëren van de gegevens, beelden of andere elementen van de vdmprofessionalshop.be website, brengt op geen enkele wijze een overdracht van rechten op om het even welke software of ander materiaal met zich mee. Elke inbreuk kan gerechtelijk worden vervolgd.

Op de vdmprofessionalshop.be website zal u verschillende tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling aantreffen, zoals woorden (inclusief namen van personen), tekeningen, letters, cijfers, vormen van producten of verpakkingen, foto's, beelden, logo's, iconen, headers, handelsbenamingen, vennootschapsbenamingen, enz.

Elk van deze tekens, waaronder, doch niet limitatief, vdmprofessionalshop.be website, is beschermd als (geregistreerd of niet-geregistreerd) dienst- of warenmerk, tekening of model of anderszins beschermd en is de exclusieve eigendom van Vandemoortele dan wel hun respectieve eigenaars.

3. DISCLAIMER

Wij stellen deze vdmprofessionalshop.be website ter beschikking zoals hij is en uitsluitend voor informatieve doeleinden. Vandemoortele doet hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning en geeft geen enkele garantie van welke aard ook met betrekking tot de vdmprofessionalshop.be website of de inhoud ervan.

In het bijzonder doet Vandemoortele hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning en geeft geen enkele garantie van welke aard ook:

  • dat de informatie op de vdmprofessionalshop.be website juist, volledig of actueel zou zijn;
  • dat u de vdmprofessionalshop.be website  zal kunnen gebruiken of dat deze permanent beschikbaar zou zijn in zijn huidige of toekomstige vorm;
  • dat de op de vdmprofessionalshop.be website toegankelijke software of om het even welk ander materiaal vrij zal zijn van virussen of gebreken of compatibel is of zal zijn met uw hardware.

Het behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid om :

  • antivirussoftware te gebruiken om om het even welke software of ander materiaal van de vdmprofessionalshop.be website te downloaden en ervoor te zorgen dat deze software of om het even welk ander materiaal compatibel is met uw eigen software;
  • na te gaan dat of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de vdmprofessionalshop.be website kenbaar wordt gemaakt, juist, volledig of actueel is.

De redactionele inhoud van om het even welke andere website waartoe u zich toegang verschaft via een verwijzing (bv. via een hyperlink) op de vdmprofessionalshop.be website, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van diegene die deze andere website ter beschikking stelt. Vandemoortele is niet verantwoordelijk voor deze andere websites en heeft hier geen enkele controle over.

De inhoud van deze vdmprofessionalshop.be website, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze voorwaarden, andere juridische informatie, prijzen, informatie omtrent de beschikbaarheid van producten, alsook elke productinformatie, voor zover deze al wordt vermeld, kan op elk ogenblik zonder enige kennisgeving door Vandemoortele worden verwijderd,  gewijzigd, of aangevuld.

Voor zover wettelijk toegestaan, wordt hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uitgesloten van alle vennootschappen van de Vandemoortele Groep en al haar bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers, wegens nalatigheid, schending van contractuele verplichting of anderszins, voor elke schade van welke aard ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de vdmprofessionalshop.be website of de informatie, producten of materialen hierop beschikbaar gesteld of virussen of andere ‘bugs’ doorgezonden via de vdmprofessionalshop.be website.

Dit is een allesomvattende uitsluiting van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van schade inclusief, doch niet beperkt tot herstelschade, directe, indirecte, speciale, punitieve, incidentele, morele of gevolgschade, verlies van gegevens, verlies van inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen of eisen van derden.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze vdmprofessionalshop.be website is uitsluitend gericht op het grondgebied van België.

Bovenstaande Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van diens conflictregels. De bevoegde hoven en rechtbanken te Gent hebben exclusieve bevoegdheid bij elke betwisting, controverse of eis voortvloeiend uit of met betrekking tot bovenstaande voorwaarden en richtlijnen zowel in verband met het bestaan, de geldigheid of afdwingbaarheid ervan voor zover niet minnelijk aan een dergelijke betwisting, controverse of eis een einde kan worden gemaakt.