Algemene voorwaarden webshop

1. Overdracht van eigendom
De goederen blijven onze eigendom zolang zij niet zijn betaald door de koper. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud wordt
geacht uitdukkelijk te zijn aanvaard door de koper indien er geen specifieke schriftelijke andersluidende regeling met de koper
is tot stand gekomen voor de facturatie en/of de risico-overdracht van de goederen.

2. Risico-overdracht
De koper neemt het risico over de goederen vanaf het ogenblikdat zij te zijnen bate geïndividualiseerd zijn geworden door om
het even welk middel (verpakking, afweging, etikettering, enz ...).
Bij ontstentenis van individualisatie in onze fabrieken of magazijnen wordt de risico-overdracht geacht te hebben plaatsgegrepen bij de uitlevering van de goederen uit onze fabrieken of magazijnen aan de vervoerder. De goederen reizen steeds op risico van de koper.
Deze clausule van risico-overdracht wordt geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de koper, ongeacht andersluidende clausules van de verkoopsovereenkomst terzake (FOB, CIF, op wagon franco, modaliteiten van het wegen, enz ...). Indien er geen specifieke schriftelijke
andersluidende regeling met de koper is tot stand gekomen vóór de facturatie en/of de risico-overdracht van de goederen.

3. Overmacht
Indien overmacht - behalve oorlog - ons verhindert een levering te doen, wordt de leveringstermijn verlengd met een periode overeenkomende met de duur van de overmacht. De verlenging kan echter niet meer dan 60 dagen bedragen. Na verloop van 60 dagen, wordt de verkoop automatisch en van rechtswege ontbonden zonder enige schadeloosstelling. Indien door een geval
van overmacht de koopwaar geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd vóór het ogenblik van de levering, wordt de overeenkomst
ontbonden voor de vernietigde hoeveelheid. De staat van oorlog ontbindt alle overeenkomsten van rechtswege.

4. Betaling
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. In geval van laattijdige betaling geldt het vervallen van de termijn van de betaling als ingebrekestelling. Hierdooor worden al onze schuldvorderingen eisbaar, zelfs indien ze niet vervallen zijn of voortkomen uit andere contracten, en is er een verwijlintrest
verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 4%.
Indien een levering op de vervaldag niet betaald werd, zijn wij gerechtigd alle nog te verrichten leveringen te staken
zonder enige formaliteit, en desgevallend alle of één of meerdere contracten, met de koper afgesloten, te beschouwen als verbroken ten zijne laste.
Deze verbreking geschiedt door het richten van een aangetekend schrijven aan de koper.
Bij het trekken van een wissel verzaken wij aan geen enkel der bovenvermelde
rechten. Het trekken van een wissel geldt nooit als schuldhernieuwing. Indien de debiteur zonder reden in gebreke blijft op de
vervaldag zijn schuld te voldoen, wordt deze van rechtswege verhoogd met 5% met een minimum van € 74,37 ten einde ons
schadeloos te stellen voor alle nadelige gevolgen spruitende uit deze wanprestatie en zulks bovenop de hierboven bepaalde
verwijlintrest.

5. Insolventie
Indien vóór de volledige uitvoering van een contract de koper zijn betalingen staakt, een concordaat aanvraagt, zijn boeken neerlegt, of failliet wordt verklaard, worden alle lopende contracten van rechtswege ontbonden. Er zal een verrekening
plaatsgrijpen aan de van kracht zijnde marktprijs op het ogenblik dat één van de bovenvermelde voorvallen zich voordoet.

6. Rechten, taksen, heffingen
Alle verhogingen van rechten en taksen en/of alle heffingen welke de grondstoffen van het verkocht produkt of het produkt
zelf zouden komen belasten vóór de betaling is geschied, zullen ten laste zijn van de koper, en dit vanaf de datum van toepassing van de rechten, taksen en/of heffingen.

7. Geschillen
Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waaronder onze maatschappelijke zetel ressorteert.
Het Belgisch Recht en de algemene en bijzondere Vandemoortele Europe nv verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing.

8. Creditnota
B.T.W. terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht.

Vrijstelling van certificatie en ondertekening van onze fakturen.
Min. machtig. Nr 371/11.08.78

9. Garantie
Er geldt een garantieperiode van 1 jaar. De waarborg dekt de herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect worden beschouwd en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker. De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van jouw aankoopfactuur.
De garantie vervalt automatisch in volgende gevallen: bij verkeerd gebruik, oneigenlijk, abnormaal professioneel gebruik, bij onvoldoende en verkeerd onderhoud, bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden en bij niet naleving v/d instructies vermeld in de gebruiksaanwijzing.

10. Levering en verzending
Na ontvangst van betaling zal de bestelling worden verzonden binnen de 7 werkdagen.
Verzending binnen België en Luxemburg.
Thuislevering is gratis vanaf aankoopbedrag 50 euro excl. BTW.
Standaard levering is 18 euro. excl. BTW.